Programm

Hakkame kontrollima toidukaupade kvaliteeti kaubandusvõrgustikes. Viime sisse rahalise karistuse kauplusele letil asuva riknenud kauba eest (aegunud kaup, hallitusega tooted).


Kehtestame tarbija eksitamise eest ettevõtte käibest sõltuvad trahvid. Näiteks juhul, kui letil on märgitud üks hind, müügitšekil aga teine.


Tagame tasuta eesti keele õppe kõigile soovijatele. Anname võimaluse valida õppe aega ja asukohta. See teeb keelekursused täistööajaga töötavatele inimestele kättesaadavamaks. 


Toome pensionifondide raha tagasi Eesti majandusse. 


Maksame haigushüvitist haiguslehe esimesest päevast. Muudame haiguspäevade ja -hüvitiste korda selliselt, et haigestumise korral on inimesel võimalik koju jääda ning arsti poole pöördutakse vaid siis, kui vaja.


Muudame tervishoiu rahaliste vahendite kasutamise efektiivsemaks. Töötame välja pettuse ja raiskamise vastased kontrollmudelid. Optimeerime tervishoiusüsteemi korraldust: suuname osa alkoholi ja tubaka aktsiisidest ning hasartmängumaksud tagasi tervishoidu.


Kaotame Riigikogu liikmete kuluhüvitissüsteemi. Lõpetame eelarvest miljonite eurode (nn katuseraha) jagamise, mida erakonnad teevad oma äranägemise järgi. 


Võitleme vaesusega vanurite seas: vabastame pensionäride tulu kuni 1000 euroni tulu- ja sotsiaalmaksust. 


Lõpetame ära hallide passide väljastamise Eestis sündivatele lastele. Alates taasiseseisvumisest Eestis püsivalt elanud inimeste Eestis sündinud lapsed saavad Eesti kodakondsuse.


Kehtestame avatud nimekirjade reegli Riigikogu valimistel: Riigikokku pääsevad enim valijate hääli kogunud kandidaadid ilma häälte ümberkorraldamiseta parteisiseselt nagu seda praegu tehakse. 


Kaotame töövõimetoetuse seose sissetulekutega. Motiveerime piiratud töövõimega inimesi töötama ilma toetuse kaotuse ohuta.


Iga uue seaduse puhul teavitame kõiki puudutatud isikuid seaduse otsesest mõjust nende õigustele ja kohustustele.

MAJANDUSARENG

Teostame reforme Eesti diplomaatilises teenistuses. Diplomaatilise teenistuse edukust mõõdetakse sellega, mis mahus on see aidanud eesti ettevõtjatel välismaal oma äritegevust teostada.


Eesti eesmärk on olla riik, kuhu tahavad kõrgharitud spetsialistid tööle tulla. Nende palkamine peab olema ettevõtetele naaberriikidega võrreldes odavam ning selleks tuleb kehtestada sotsiaalmaksulagi. 

MEDITSIIN

Laiendame universaalset solidaarset kindlustust esmatasandi perearstiabile. See võtab ära koormust erakorralise meditsiini osakondadelt, selle arvelt, et töötud enam ei pöördu EMO-sse sellise abi järele, mida võib osutada perearst.


Vähendame perearsti nimistu liikmete piirarvu 1600-le arstiabi kättesaadavuse parandamiseks. 

HARIDUS

Tõstame õpetajate palku pooleteisekordseks Eesti keskmisest, et sel alal oleks toimiv konkurents.


Suuname tudengite stipendiumid ümber valdkondadesse, kus Eestis on kvalifitseeritud tööjõu puudus.

TEADUS- ja ARENGUTEGEVUS

Suurendame riigipoolset teadus-arendustegevuse rahastamist 1%-ni SKP-st. 


Suuname 1% SKP-st arendustegevusse ja targa majanduse arendamisse, suurendame tootlikkust ja ekspordi lisandväärtust. 


RIIGIVALITSEMINE

– Iga uus vastuvõetud seadus peab tühistama või lihtsustama vähemalt kolme kehtivat õigusakti. Seadused peavad olema elanikele kättesaadavad ja arusaadavad.


Kaalume Riigikogu liikmeks oleku järjestikuse aja piiramist kahe koosseisuga.


Automatiseerimist võimaldavad riigiteenused peavad olema automatiseeritud. See säästab eelarvelisi vahendeid ja kiirendab otsuste vastuvõtmise protsessi. 

KESKKOND

Muudame Eesti plastivabaks: toetame pakendivaba kaubandust, ühekordsete plastpakendite ja nõude ja mugavustoodete kasutamise asemel kasutame korduvkasutatavaid ja biolagunevaid lahendusi.

RIIGIKAITSE

Seome riigikaitse huvid majanduspoliitiliste eesmärkidega võttes riigis kasutusele maksimaalselt Eesti ettevõtete (sh kaitsetööstuse) poolt loodavaid tooteid ja teenuseid. Toetame riigi poolt nende toodete ja teenuste jõulist eksporti välisturgudele.


Tõstame kaitsetööstuse teadus- ja arendustegevuse finantseerimist ning toetame kasvufaasis olevaid kodumaiseid kaitsetööstuse ettevõtteid.